1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

2010 aruandeaasta tegevusaruanne

Nõmme Tee Seltsi tegevusaruanne
aruandeaasta 1.01.2010 - 31.12.2010 kohta


MTÜ Nõmme Tee Selts (lühendatult NTS) on mittetulundusühing, misasutati 17.märtsil 1999.a. ningregistreeritiäriregistris9.aprillil 1999.a.Seltsipõhikirjakohaselt on Nõmme Tee Seltsitegevusepõhieesmärklooduse ja looduslähedaseelukeskkonna kaitse, Nõmmeaedlinna miljöö kaitsmine.Eelkõigeväljendubseeplaneeringuteleekspertiisidetegemises, arvamuste-ettepanekute ja pöördumisteesitamises, keskkonnaohtlikeplaneeringutevaidlustamises.

Seltsieesmärgiks on loodushoiusthuvitatudaktiivseteinimestekaasamine. Liikmetearvumehhaanilinesuurendamineeraldieesmärgiks ei ole. 2010 aastalõpuks oli liikmeid 28. Aastajooksul uusi liikmeid ei lisandunud.

Põhikirjakohaselt ei ole seltsilliikmemaksu. Seltsilpuuduvadpalgalisedtöötajad. Seltsiliikmedtöötavadseltsihuvidesvabatahtlikkusealusel. Seltsijuhatuskoosnebneljastliikmest.

Tegevused ja tulemused.

* EKO.
Sihtasutus EKO Sihtkapitali ja Nõmme Tee Seltsi 2010aastavahelisekoostöölepingupõhilisedkohustusedolid:
-osalemineriiklikedokumentide ja õigusaktideväljatöötamisetöörühmades ja juhtrühmadesningteisteskomisjonides ja esindusorganites, esindadesseal Eesti KeskkonnaühendusteKoda;
-osaleminekavade ja projektidekeskkonnamõjuhindamisemenetlusosalisena, esindadesseal Eesti Keskkonnaühendustekoda;
- oma organisatsioonisuutlikkusetõstmine, et viiaellupõhikirjalisieesmärke ja osaleda Eesti KeskkonnaühendusteKojatöös.

*Nõmmeüldplaan.
JätkusNõmmeüldplaneeringutööversiooniga (mille keskkonnamõjustrateegilisehindamiseprogrammiarutelu ja esimene üldplaneeringueskiisitutvustaminetoimus 2009.aastal) seotudtegevused, üldplaneeringutööversiooniväljatöötamisegaseotudküsimustejälgimine. JuuliskohtusP.PiirisildkoosVana-Pääsküla I NaabrivalvesektoriesindajagaNõmmearhitektigaEneTomsoniga. ArutatiPääskülajõegapiirnevaterohealadeküsimust.
Osalemineüldplaneeringutööversiooniteiselavalikultutvustamisel, mistoimusRahumäepõhikoolis 6.oktoobril. Avaliktutvustusvõetifilmilindile.
OsalemineHalduskogu 17.novembri koosolekul, kusLinnaplaneerimiseAmetitöötajadtutvustasidHalduskoguliikmeteleNõmmeüldplaneeringutööversiooni. HalduskoguliikmeValdekMikkalikauduesitasimekoosolekulLinnaplaneerimiseAmetileNõmme Tee Seltsiettepanekud ja märkusedüldplaneeringutööversiooni kohta.

*SeminarNõmme vesi.
5.veebruaril 2010 korraldasNõmme Tee SeltsNõmmeKultuurikeskuse saalis seminariteemalNõmme vesi. Seminarilesinesid:
Kai Künnis-Beres (doktorveemikrobioloogiaalal), kestutvustasNõmmejoogiveekvaliteeti, võrdlustÜlemistejärvejoogiveega.
Rein Berens (Eesti Geoloogiakeskusehüdrogeoloogia osakonna juhataja, hüdrogeoloog) rääkisNõmmejoogivee ja selleomadustelooduslikustkujunemisest.
KüllikeBirk (Terviseametikeskkonnatervise osakonna peaspetsialist, meditsiinidoktor) rääkisjoogiveeradionukliididemõjusttervisele.
Rein Munter (TTÜ keskkonnakaitsetehnoloogiaprofessor) andisülevaateradionukliididejoogiveestkõrvaldamisetehnoloogiatest.
Seminariettekandedvõetifilmilindile ja audiosalvestajale.

*Harkumets jaraba.
7.jaanuaril 2010 osales Helle Vilu KeskkonnaministeeriumisHarkumetsariiklikumaastikukaitsealaloomiseküsimusekoosolekul. Kunaeelnevalt (8.juulil 2009) oli keskkonnaministeeriumandnud oma eitavaseisukohariiklikumaastikukaitsealamoodustamiseks, siis koosolekpraktiliseltmuudatusikaasa ei toonud.

*Muudtegevused.
8.juunil 2010 toimusNõmme Tee Seltsiüldkoosolek, kusarutati 2009 aastamajandus- ja tegevusaruannetningkinnitatisee, valitiuusseltsijuhatus ja revisjonikomisjonningarutati 2010 aastategemisi.

Seltsiliikmeteosalemine EKO neljalkoosolekul, sealhulgasüldkoosolekulAegviidus ja Tartus.

PeeterPiirisildosales 14.oktoobril 2010 Tallinna Linnavalitsuse ja kodanikeühendustekoostööseminaril, kusesitas ka oma ettepanekudkoostööparendamiseks.

Õitse 37 ja 37a detailplaneeringuküsimuseskohtutiümberkaudseteelanikeesindajaga ja arutatitekkinudolukorda. SellelteemaltoimusidkohtumisedNõmme Linnaosa vanemagaR.Vakraga ja Tallinna LinnaplaneerimiseAmetijuhatajagaT.Õispuuga. LinnaplaneerimiseAmetilesaadeti 4.oktoobril 2010 kiri, milles teatasime, et Nõmme Tee Selts ei pooldakinnistuleÕitse 37a elamuehitamist ja vastavadetailplaneeringukehtestamist. Põhjuseks-  vajadussäilitadaNõmmemiljööväärtust, mände ja olemekirvekujulisekrundimoodustamisevastu.

NovembrisosalesP.Piirisild Pirita Seltsipooltkorraldatudliikluskonverentsilnimega Pirita – elukeskkondliikluskeerises.

SeosesPaldiskimnt 50 ja lähiala detailplaneeringuganingkoostöös Tallinna teistemittetulundusühingute ja seltsidegaosalesimepöördumisesLinnaplaneerimiseAmetile, Linnavalitsusele, Põhja-TallinnaLinnaosavalitsusele ja Harju maavanemale, kuspalusimenimetatuddetailplaneeringselliselkujullõpetada ja alustada uute lähteseisukohtadegauutprotsessi.

Mitmeidüleskutseid ja informatsiooni on avaldatudNõmme Tee Seltsikodulehel: nõmmeüldplaneeringutööversiooni, Nõmmeekskursioonide, Nabalalubjakivikaevandusterajamiseprobleemide ja Nõmmeraudteeülesõitudeosas.