1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

2011 aruandeaasta tegevusaruanne

Nõmme Tee Seltsitegevusaruanne
aruandeaasta1.01.2011 - 31.12.2011 kohta


MTÜ Nõmme Tee Selts (lühendatult NTS) on mittetulundusühing, misasutati 17.märtsil 1999.a. ningregistreeritiäriregistris9.aprillil 1999.a.Seltsipõhikirjakohaselt on Nõmme Tee Seltsitegevusepõhieesmärklooduse ja looduslähedaseelukeskkonna kaitse, Nõmmeaedlinna miljöö kaitsmine.Eelkõigeväljendubseeplaneeringuteleekspertiisidetegemises, arvamuste-ettepanekute ja pöördumisteesitamises, keskkonnaohtlikeplaneeringutevaidlustamises.

Seltsieesmärgiks on loodushoiusthuvitatudaktiivseteinimestekaasamine. Liikmetearvumehhaanilinesuurendamineeraldieesmärgiks ei ole. 2010 aastalõpuks oli liikmeid 25. Aastajooksul uusi liikmeid ei lisandunud.

Põhikirjakohaselt ei ole seltsilliikmemaksu. On seltsiüldkoosolekupooltkinnitatudsisseastumismaks. Seltsilpuuduvadpalgalisedtöötajad. Seltsiliikmedtöötavadseltsihuvidesvabatahtlikkusealusel. Seltsijuhatuskoosnebneljastliikmest.

Tegevused ja tulemused.

* EKO.
Sihtasutus EKO Sihtkapitali ja Nõmme Tee Seltsi 2011aastavahelisekoostöölepingupõhilisedkohustusedolid:
-osalemineriiklikedokumentide ja õigusaktideväljatöötamisetöörühmades ja juhtrühmadesningteisteskomisjonides ja esindusorganites, esindadesseal Eesti KeskkonnaühendusteKoda;
-osaleminekavade ja projektidekeskkonnamõjuhindamisemenetlusosalisena, esindadesseal Eesti Keskkonnaühendustekoda;
- oma organisatsioonisuutlikkusetõstmine, et viiaellupõhikirjalisieesmärke ja osaleda Eesti KeskkonnaühendusteKojatöös.
Nõmme Tee Seltsiesindajaosales EKO koosolekutelniiTallinnaskuiTartus, osaleminekohtumiselkeskkonnaministiKeitPentusega, osaleminekohtumiselNarvas Eesti Energia NarvaElektrijaamadjuhtkonnaga, tutvuminesealsetetootmisobjektidega.Keskkonnaministrigakohtumisel sai arutatud ka Harkumetsamaastikukaitsealaloomiseküsimust. Eesti KeskkonnaühendusteKojategemisisaablugedainternetikodulehelthttp://www.eko.org.ee
*Nõmmeüldplaan.
JätkusNõmmeüldplaneeringutööversioonigaseotudtegevused jaüldplaneeringutööversiooniväljatöötamisega, millegaotseselttegeleb Tallinna LinnaplaneerimiseAmet, seotudküsimustejälgimine.
1.detsembril 2011 tutvustas Tallinna peaarhitektHendrikMändNõmmeHalduskoguistungilNõmmeüldplaneeringut. Halduskoguliikmed ei olnudtöögarahul. Otsustatimoodustadalaiapõhjalinetöörühm, kuhukuuluvad ka Nõmmemitmetehuvigruppideesindajad, sealhulgas ka meieseltsiesindajaKadiAlatalu. Töörühma esimene koosolektoimus 4 jaanuaril 2012.

*Pääskülamöödasõiduteeküsitlus
Nõmme Tee Selts ja NõmmeHeakorraSeltsviisidläbi29.04-8.05.2011Pääskülaasumisküsitluse, miskäsitlesPääskülamöödasõiduteed, mis on praegusesNõmmeüldplaneeringutööprojektiskäsitletudkahevariandina.
Küsimusi oli kaks:
1.    Kas kogusedateedeehitustHarkumetsa, Kaldatänava ja Tihnikutänavapiirkonnas on üldse vaja?
2.    Kas Harkumetsapiirkonnaspeaksedasisteteeprojektidelõpetamiseksningpuhke- ja spordiradade ja siinseloodusrikkusekaitseksloomaRiiklikuMaastikukaitseala?
Välja sai saadetud 120 küsitluslehte, vastuslehti tagastati 63.Esimeseleküsimuseleümbersõidutee kohta vastas 56 (62-st) ehk 90,3%, et ei pooldateedeehitustHarkumetsa, Kalda tn ja Tihniku tn piirkonda.
Teiseleküsimusele vastas 55 (60-st) ehk 91,7%jaatavalt, ehkHarkumetsapeaksloomakaitseala.
Küsitlusearuannetvõiblugedaseltsikodulehelt.

*SeminarNõmmerohealad ja liiklus.
18.novembril 2011korraldasNõmme Tee SeltsNõmmeKultuurikeskusesseminariteemalNõmmerohealad ja liiklus.
Seminarilesinesid:
-    HennPärnteemalHarkumets;
-    TõnuPloompuuteemalPääskülaraba;
-    Mart Meri rääkisNõmmeüldplaneeringugaseotudprobleemidest;
-    AndresUdalteemalNõmmeliiklus.
Pealeettekandeidvaadati filmi Nõmme1926-1940.

*Harkumets jaraba.
Nõmme Tee Seltsitellimusel ja HennPärnateostusel valmis tööHarkumetsametsatüpoloogilineülevaade. Tööskäsitletaksemetsakasvukohatüüpe ja klasse, puistutevanuseklasse, metsajagunemistenamuspuuliikidejärgi ja elupaigatüüpe. Lisatud on plaanidmetsatüüpide ja elupaigatüüpidega.
Nimetatudtööpaigutatakseseltsikodulehelekoosillustreerivatefotodega.

*Muudtegevused.
26.mail 2011toimusNõmme Tee Seltsiüldkoosolek, kusarutati 2010aastamajandus- ja tegevusaruannetningkinnitatisee, valitiuusseltsijuhatus ja revisjonikomisjonningarutati 2011aastategemisi.

Seltsiliikmed on osalenudNõmme Linnaosa ValitsusepooltkorraldatavatelNõmmemittetulundusühingute ja ühendustekoosolekutel, kus on arutatudmitmeidNõmmetpuudutavaidküsimusi, tähtpäevadetähistamist ja üritustekorraldamist.

2011 aastalosalesNõmme Tee Seltskoos Pirita seltsidegaRegatipst 1/3/5 kinnistu ja lähialadetailplaneeringu kohta vastuväideteesitamisel. Kuna Harju Maavalitsusestoimunud nõupidamisel vastuväidete lahendamisel kokkuleppele ei jõutud, siis maavanem vastavalt PlanS § 23 lg 3 punktile 5 andis oma seisukoha vastuväidete kohta.Maavanema seisukohad olid küllaltki positiivsed. Nüüd peab kohalik omavalitsus kaaluma kuidas detailplaneeringut muudetakse.

6.juunil toimus seltsi liikmete matk Harku metsa. Tutvusime metsa loodusega, puistutega, RMK poolt paigaldatud puhkeehitistega. Osales 14 inimest.

Mitmeidüleskutseid ja informatsiooni on avaldatudNõmme Tee Seltsikodulehel: Nõmmeüldplaneeringutööversiooni kohta, mitmetearengukavade ja projektidekohta, Nõmmeltoimuvateürituste ja tähtpäevadetähistamiste kohta.