1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Pärnu maantee rekonstrueerimise tööd

 • 01.08.2008
  Mändide mahavõtmist Pääskülas Pärnu maantee rekonstrueerimisel jätkati. Bussipeatusest kuni Lauliku tänavani kasvanud rohkem kui 10 puust jäeti alles 3 (fotod).

 

 • 30.07.2008
  Pärnu maantee rekonstrueerimisega seoses kavandatud ligi 30 puu mahavõtmist Pääskülas ja Kivimäel on alustatud.
  Esimeste puudena võeti maha
  bussipeatuse juures kasvanud suured männid. Just neid ilusaid suuri umbes 80-aastaseid  mände on paljud Pääsküla elanikud nimetanud Pääsküla tunnuspuudeks. See on Pääsküla jaoks korvamatu kaotus. Esialgu näeb nende suurepäraste puude 4 tüve juppe veel kohapeal maas lebamas (fotod).

 

 • 20.07.2008
  Pärnu maantee rekonstrueerimisega seoses kavandatud ligi 30 männi mahavõtmine on ajutiselt peatatud, kuna Nõmme linnaosa vanema hr. Rainer Vakra poolt koosolekule kutsutud teedeehituse ja haljastuse ala spetsialistid leidsid, et enamuse puude mahavõtmine pole põhjendatud (kuigi viitasid võimalusele, et puud saavad ehituse käigus niivõrd palju kannatada, et surevad välja hiljem).
  Lisaks on Nõmme linnaosa vanema poolt on Tallinna Linnavalitsuse Kommunaalametile kui rekonstrueerimise tellijale saadetud kiri palvega

  rekonstrueerimisprojekt veelkord üle vaadata ringliiklusskeemi osas
  .
  Pärnu maantee ja Suvila tänava ristmikku soovivad nii Nõmme Heakorra Selts kui ka Nõmme Tee Selts lahendada lihtristmikuna, millel on valgusfoor jalakäijate jaoks ristmiku Pääsküla kaupluse poolsel küljel, nagu see on kunagi varem juba olnud (siin
  üks võimalik kavand). Sellega oleks saavutud palju suurem ohutus jalakäijatele, eriti aga lastele ja vanuritele, kui seda võimaldaks jalakäijate suhtes vägagi ohtlikuna tuntud ringliiklus..
  Ühtlasi oleks ringtee ärajätmisega välditud ka 8 ringtee alla jääma planeeritud männi mahavõtmine. Ringtee suure ruumilise ulatuvuse tõttu üle praeguste haljasalade ja sügavale pargi sisse, jääksid mahavõetavate puude hulka ka poe ees kasvav põline 130-aastane mänd ja pargi serval kasvav 80-aastane mänd.

 

 • 20.07.2008
  Seoses Pärnu maantee rekonstrueerimisega tee sõiduosa kolmerealiseks laiendamise sooviga ning Pärnu maantee ja Suvila tänava ristmikule ringtee ehitamisega sooviga tekkiva mändide mahavõtmise vajaduse ja selle mõistusevastase teo ärajätmise võimaluste arutamine Nõmme linnaosa vanema
  Rainer Vakra juures algusega kell 10.00.

 

 • 15.07.2008
  Pärnu maantee rekonstrueerimise töödega on alustatud
  Vaatamata protestidele näeb selle avalikustatud projekt (
  info) ette ringteed Pääsküla jaama juurde Suvila tänava ristmikule.
  Ringtee plaani leiate
  siit, ja koos praegu olemasoleva äranäitamisega siit.
  Kavandatavast ringteega ristmikust on

 

 • 12.11.2008
  Nõmme kultuurimajas tutvustati 7. novembril
  Nõmme majade miljööväärtuslikkuse inventeerimise tulemusi
  ning räägiti Nõmme kaldapealse metsa kaitsest.

  Metsa kaitsmise algusest möödub selle aasta novembris juba 10 aastat.
  Vaadake 10 aastat tagasi Helle Vilu poolt tehtud fotosid
  toredast talvisest Nõmme metsast
  ja Toomas Parve fotosid
  7. novembril toimunud üritusest.

Puude mahavõtmine Pärnu mnt rekonstrueerimisel

 • 23.08.2008
  Puude mahavõtmine Pärnu mnt rekonstrueerimisel jätkub ikka veel.
  Vaatamata avalikkusele antud informatsioonile puude mahavõtmise lõpetamise kohta
  (viimati veel 21. augustil Tallinna Linnavalitsuse ametlikul leheküljel),
  on 23. augustiks 2008 maha võetud veel ka see
  neljast männist koosnenud grupp, mis kasvas pargis suure männi läheduses.
  Ilmselt on avalikkust kogu aeg desinformeeritud (petetud) ja see mäng jätkub ka edaspidi. Veel on tee-ehitajatel võimalik maha võtta raamatukogu vastas kasvavad 3 mändi.
  Ilmselt on hämamine ka jutt ringtee mõõtmete vähendamisest (kui seda oleks olnud kavas teha, poleks neid nelja mändi olnud vaja maha võtta) ja seda võib olla ka jutt bussitasku lühendamisest.
  22. augusti  "Nõmme Sõnumite" esileheküljel ilmunud Nõmme Linnaosavalitsuse tervishoiu spetsialisti Kerstin Sontsi artiklis esitatud Tallinna Transpordiameti liiklusteenistuse direktori Mati Songissepa "selgitused" ringliikluse efektiivsuse kohta 6. augusti kohtumisel olid kõike muud kui veenvad. Ainsa tõestusena oma seisukohtadele oli tal esitada artikkel, milles on väidetud, et teatud juhtudel osutub ringtee puhul liiklusmüra tase umbes 3 detsiBelli (dB) võrra madalamaks tavaristmiku omast.
  NB!
  Helitugevuse nõrgenemine 3 dB võrra on niivõrd väike nõrgenemine, et see on vaevalt tajutav. Lisaks ei pruugi Pärnu maantee ja Suvila tänava ristmik oma parameetrite poolest vastata artiklis käsitletud ringteedele.

 

 • 18.08.2008
  Puude mahavõtmine Pärnu mnt rekonstrueerimisel jätkub.
  18. augustiks 2008 on maha võetud see mändide paar, mis kasvas poe sissekäigu juures niinimetatud jõulumänni kõrval.
  Sellega osutub valeks  22. augusti  "Nõmme Sõnumite"  esileheküljele pandud Nõmme Linnaosavalitsuse tervishoiuspetsialisti Kerstin Sontsi artiklis esitatud väide taamal kasvavate mändide säilimise kohta, sest kolmest puust 2 on maha võetud.
  Lisaks koosneb artikkel väga suures osas pehmelt öeldes ebatäpsustest (mis võib olla tulenevad kirjutaja ebakompetentsusest selles küsimuses), ja paistab silma faktide silmatorkavalt tendentsliku esituse poolest. Soovitame tutvuda kommenteeritud versiooniga.

 

 • 12.08.2008
  Nõmme ja Rahumäe vahele on kavas ehitada
  raudtee alt läbi viiv viadukt koos raudtee alt kulgeva ringteega.

  See peaks asendama Nõmme raudteeülesõitu ja olema aseaineks ka kunagi olemas olnud Rahumäe raudteeülesõidule.
  Vaadake
  rajatava raudteesilla alla umbes 4m sügavusse süvendisse jääva ringtee ja selle juurde alla laskuvate samuti süvenditesse rajatavate teede skeemi artiklist "Tallinn kavatseb Nõmmel ehitada raudtee alla ringtee", Urmas Seaver, Postimees, 05.08.2008.
  Rajatavad uued sõiduteed on märgitud halli tooniga ja nende süvendite kaldad (müürid) musta joonega.
  Valgega on skeemil märgitud olemasolevad (alles jäävad) tänavad ja kohaliku liikluse jaoks rajatavad uued tänavad.
  Ehituse maksumus on 135 000 000 kr.

  Analoogiliselt on kavas autotee viia raudtee alt läbi ka Pääskülas.
  Selle ehituse maksumus on 110 000 000 kr.

 

 

 • 07.08,.2008
  Pärnu mnt rekonstrueerimise projekti ja puude mahavõtmise arutamine

  toimus 6. augustil 2008.
  Vastavalt Linnaosavalitsuse poolt saadetud kutsele oli teemaks Pärnu mnt rekonstrueerimise käigus kavandatava lihtristmiku projekt ja puude mahavõtmine.

  Arutlusel osales ootamatult palju - ligi 25 Pääsküla elanikku ja ettevõtjat.
  Nõmme Heakorra Selts oli esindatud 2 inimesega ja Nõmme Tee Selts 3 inimesega.
  Tallinna Linnavalitsust, Projekteerijaid ja Nõmme Linnaosavalitsust esindas kokku ligi 10 ametnikku ja spetsialisti.
  Ristmikule ringtee ehitamist ette näinud Linnavalitsuse osakondade ja projekteerija esindajad jäid oma seisukoha juurde, et ringtee on ikka selle koha jaoks see parimatest parim lahendus. Küll aga peeti võimalikuks kaaluda ringtee mõõtude muutmist, et vältida täiendavat puude mahavõtmist, paremini sobitada ringteed ristmikuga (siin
  võimalikke variante) ja ümbruse arhitektuurilise ilmega (siinkohal üks pilt) ning muu linnakujundusliku lahendusega.
  Esialgses rekonstrueerimise projektis pakutud lahenduse sobimatust Pääsküla keskuse jaoks oma projekti avalikustamise järgsetes arvamustes rõhutanud seltsid ja mitmed Pääsküla elanikud kinnitasid, et jäävad oma arvamuse juurde, mille põhiline mõte oli - lahendus projektis pakutud kujul on antud koha jaoks sobimatu.
  Kuid peale ametimeeste pooldas ringliiklust kui ainuõiget ristmiku lahendust ka suur osa kohaletulnud inimestest (umbes pooled).
  Nende väidetest jäi kõlama see, et rekonstrueerimisel teostatud vanade puude raie toimuvat "progressi huvides", mida ei tohtivat mingil viisil takistada, isegi mitte siis, kui tahetakse ilma olulise põhjuseta hulk auväärseid puid maha võtta. Nende suurte puude asemele istutatakse ju noori puukesi.
  Neid "kaitsekõnesid" oli üsna imelik kuulda, teades fakti (väitlejad seda vist ei teadnud), et ka ehitajad ise on (mitteametlikult küll, avalikult seda nad ju arusaadavalt ei saa teha) tunnistanud nende puude mahavõtmist kahetsusväärseks eksituseks.
  Mitmed inimesed tundusid arvavat, et puude mahavõtmine oli vajalik seoses kollektorite ja muude maa-aluste kommunikatsioonide rajamisega. Selle arvamuse alusetust kinnitasid ka mitmed kohalolnud spetsialistidest.

  Kokkuvõtteks saab öelda, et enamuse puude mahavõtmisel ei olnud mingit kaalukat põhjust
  . Seda tehti vaid teisejärgulistel põhjustel (et talvist lumekoristust saaks suure traktori abil hõlpsamini teha, jne.) ja üldsegi mitte möödapääsmatu vajaduse tõttu (kui selleks mitte lugeda soovi, et jalgrattatee kulgeks ülimalt sirgjooneliselt).
  Muu hulgas mainisid ametimehed arutluse käigus, et Kaarli puiesteele istutatud puud olid 10m kõrgused. Seega saaks tehtud "eksitust" ehk mõningal määral heastada või õigemini vähemalt mingilgi määral kompenseerida, kui eksikombel maha võetud puud asendada suurte puudega. Võib olla ei saa neid mahavõetud 15-meetriseid mände asendada sama kõrgete puudega, kuid neid saaks asendada (ilma selle juures ületamatute tehniliste probleemide ette sattumata) vähemalt suuruse poolest võrreldavate mõneteistkümnemeetriste puudega (mitte aga mõnemeetriste männijütsidega).
  Üsna omapärane oli aga arutluse käigus kõlanud dendroloogi väide, et puude raie toimuvat Nõmme puude liigirikkuse suurendamise eesmärgil, et vältida mändide haiguste levikut. Selle väite kohatus Pääsküla keskuse ajaloolise kõrghaljastuse saatust käsitleval arutelul on sedavõrd selge, et vist ei vaja mingeid kommentaare.
  Jääme huviga ootama, millise lahenduseni Linna- ja Linnaosa valitsused koos projekteerijaga jõuavad.
  Linnaosa vanem  hr. Vakra lubas seekord kiiresti avalikustada pakutava uuendatud lahenduse Pärnu maantee ja Suvila tänava ristmiku osas.
  (
  täielikum kokkuvõte leheküljel http://www.elin.ttu.ee/~parveto/Architec/Paaskula/Parnumnt/Arutelu8.htm)

  04.08.2008
Pärnu mnt rekonstrueerimise projekti ja puude mahavõtmise arutamine
kolmapäeval, 6. augustil kell 17.00, on Nõmme Linnaosa halduskogu hoones
Vabaduse pst 77  II korrusel
Oodatud on Nõmme kodanikuühendused ja huvitatud elanikud.
Tänase Postimehe andmeil on projekti muudetud, et päästa mahavõtmisele kuulunud 20 mändi. Kahjuks on juba suur kahju Nõmmele tehtud, kuna maha on jõutud võtta Nõmme miljööd oluliselt mõjutanud kõrged männid Pääsküla bussipeatuse piirkonnast ja veel hulk puid, kokku 10 puu ringis. Palume nõmmekaid osaleda sel koosolekul ja öelda välja oma arvamus - lõpetada Nõmme hävitamine!
Kutse leiate siit.

Nõmme-Mustamäe Maastikukaitseala teemaplaneering on tegemisel.

 

 • 28.10.2008
  Tallinna ringtee ja Tallinn-Paldiski maantee rekonstrueerimise projekti
  (ehk 4-rajaliseks muutmise projekti) keskkonnamõju hindamise aruanne
  on saanud Harjumaa Keskkonnateenistuselt heakskiidu
  (
  pdf)..
  Variant,
  mille puhul tee oleks läbinud Harku metsa põhjaosa, mille vastu on NTS kogu aeg võidelnud nõudes Harku metsa kaitse alla võtmist, on projektis kõrvale jäetud.

 

 • 17.10.2008,  03.11.2008
  Nõmme kultuuriväärtused.
  Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, Tallinna Linnaplaneerimise Amet ja Nõmme Tee Selts korraldavad reedel, 7. novembril 2008 kell 18 Nõmme Kultuurimaja saalis avaliku ürituse, millel tutvustatakse tänavu suvel teostatud ulatusliku Nõmme arhitektuuriajaloolise kaardistamise tulemusi.
  Üritus on pühendatud nõmmekate Glehni lossi Rahvakoosoleku 10. aastapäevale.

  Päevakord:
  18.00  Tutvumine väljapanekutega, inventuuri materjalidega*
  Avasõnad. Miks oli 10 aastat tagasi ja on veel tänagi vaja Nõmme Tee Seltsi?
  Kadi Alatalu, Nõmme Tee Seltsi asutajaliige.
  18.15  Nõmme miljööala väärtused ja nende kaitse. Miks oli kaardistamist vaja?
  Riin Alatalu (
  Tallinna Kultuuriväärtuste Amet)
  18.30  Hoonete inventeerimine tänaval ja arhiivis. Kuidas me hindasime arhitektuuri.
  Maris Suits(Restklubi OÜ)
  19.00  Küsimustele vastamine
  Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti töötajad ning inventeerijad.
  * materjalidega saab tutvuda juba ka enne ürituse avamist, kella 17.45-st.
  Kõik huvilised on oodatud!  Üritus on tasuta.

Nõmme on Tallinna kõige suurem ja eriilmelisem miljööväärtuslik hoonestusala. Tänavu suvel toimunud ulatuslik Kultuuriväärtuste Ameti ja Linnaplaneerimise Ameti eestvõtmisel  ulatuslik Nõmme arhitektuuriajalooline kaardistamine on esmakordne. Vaevalt et kõigi hoonete pildistamine jäi nõmmekatele märkamata. Ootame nüüd kõiki nõmmekaid inventeerimise tulemustega tutvuma ja ka omapoolseid täiendusi esitama, sest inventeerimiskaardid ja väärtuste analüüs on aluseks Nõmme üldplaneeringu koostamisel.

7. novembri üritus pühendatakse ühtlasi ajaloolisele Glehni lossi rahvakoosolekule, mis oli nõmmekate organiseeritud koostöö alguseks oma koduümbruse ja nõmmeliku Nõmme kaitsel. See rahvakoosolek toimus 10 aastat tagasi, 22. novembril 1998, ja viis edasi Nõmme miljööd kaitsva mittetulundusühingu Nõmme Tee Seltsi tekkele.
(Vastav teade ilmub ka ajalehes "Nõmme Sõnumid" lehes)  

Fotosid esitluselt.
Fotosid aastast 1998.

Nõmme Heakorra Selts nüüdsest Internetis nähtaval aadressil www.nhs.ee.

 

 • 28.08.2008
  Puude mahavõtmine Pärnu mnt rekonstrueerimisel
  on arvatavasti jõudnud lõpule.

  Raamatukogu vastas kasvavad 3 mändi on nüüd ümbritsetud puidust kaitsega, mis eeldatavasti tähendab, et neid puid maha ei võeta.  Ilmselt seekord mõistus võitis - bussitasku puhul jäädi umbes 30-meetrise pikkuse juurde (esialgu kavandatud 40m asemel).
  Säilisid ka
  kaks kõige vanemat puud kahel pool jaama juurde viivat Suvila tänava lõiku  (nn. jõulumänd poe ees ja teine üle tee tema vastas pargis), ja lehtpuud tulevase (kunagise) bussipeatuse juures.
  Kokkuvõttes läks ringtee maksma elu 6-le männile 8-st, keda ringtee ehitamine ohustas (
  4 männist koosnenud grupp pargis ja 2 mändi nn. jõulumänni kõrvalt).  Seda vaatamata avalikult antud lubadusele muuta ringi mõõtmeid väiksemaks.
  Ilma põhjuseta (eksikombel, või kuidas seda on püütud seletada) võeti maha
  3 kõrget mändi Pääsküla bussipeatuse juurest, mis olid siin kõige kõrgemad puud.