Nõmme üldplaneering

     1999.aastal tegi Nõmme Tee Selts omavalitsusametkondadele ettepaneku algatada Nõmme üldplaneeringu koostamine ja Tallinna Linnavolikogu otsusega nr 46 algatati 2001.aastal Nõmme üldplaneeringu koostamine. Vahepeal mitmetel põhjustel see seiskus, kuid jätkati 2008.aastal. 2009.aastal esitati üldplaneeringu eskiis ja selle KSH avalikule väljapanekule. Arutelu nõmmekatega toimus kolmel korral. 2015.aastal muudeti ja täiendati üldplaneeringu lahendust ning 2017.aastal võttis Tallinna Linnavolikogu selle vastu. Sellele järgnes üldplaneeringu väljapanek ning mitmed avalikud arutelud, millest viimane toimus Nõmme majas 14.02.2018. Lahenduseta jäi 27 esitatud vastuväidet (sealhulgas Nõmme Tee Seltsi omad, mis suures osas puudutasid rohealadele ehitamise keelustamist, liiklusprobleeme, segahoonestusala moodustamisega tekkivaid probleeme ning miljööväärtuslikke alasid).

     2019.aastal toimus mitmel korral Rahandusministeeriumis avalikul väljapanekul arvestamata jäetud vastuväidete arutelu. Mõned küsimused jäid lahenduseta. Seejärel valdkonna eest vastutav minister või tema volitatud ametnik kiidab üldplaneeringu heaks või keeldub selle heakskiitmisest. Tallinna Linnavolikogu oma otsusega 23.septembrist 2021 kehtestas Nõmme linnaosa üldplaneeringu.